ตรวจสอบผลการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-38320-200
กรณีสอบถามเรื่องเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ออนไลน์
ต่อ 1126 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ควรเผยแพร่