ตรวจสอบผลการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-38320-200 ต่อ 1353 หรือ 1323
*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ควรเผยแพร่