ตรวจสอบใบรับรองแพทย์
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-38320-200
กรณีสอบถามเรื่องเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ออนไลน์
ต่อ 1126 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ