ตรวจสอบการนัดรับวัคซีนโควิด-19

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-38320-200 ต่อ 3401 -3403
*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ควรเผยแพร่
        กรณีผู้จองสิทธิ์ไม่มาตามวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์